Jakie są konsekwencje braku legalizacji wagi?

Jakie są konsekwencje braku legalizacji wagi?

Zgodnie z prawem legalizację muszą posiadać wszystkie wagi, na podstawie których pomiarów ustalana jest należność za sprzedawany przez przedsiębiorców towar. Legalizację powinny ponadto posiadać urządzenia ważące używane:

  • w handlu
  • w aptekach przy sporządzaniu np. leków na receptę
  • do ustalania wagi pacjenta w placówkach medycznych
  • do analiz w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych
  • przy wydawaniu opinii przez biegłych i ekspertów w trakcie postępowań sądowych
  • podczas kontroli celnych
  • do obliczania opłat takich jak np. cła, podatki, premie, kary, wynagrodzenia itp.
  • do paczkowania towarów

Jeżeli przedsiębiorca działający w jednym z powyższych obszarów używa wag bez ważnej legalizacji najczęściej grozi mu mandat w wysokości 500zł w myśl Art. 96 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mandat może być również nałożony za używanie innych wartości fizycznych niż tych obejmowanych przez daną legalizację, lub za fakt nadania legalizacji przez osoby do tego nieupoważnione.

Dz.U.2022.2063 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2022 r.
Art.  26.  [Kara grzywny]
1. 
Kto wbrew przepisom ustawy:
1)
wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,
2)
wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
3)
użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
4)
dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
5)
(uchylony),
6)
świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru

- podlega karze grzywny.

1a. 
Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania na podstawie decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4a lub 5, lub umyślnie niszczy zabezpieczenia, o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

2. 
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Często w niedługim czasie po otrzymaniu grzywny można spodziewać się ponownej kontroli przeprowadzonej przez urzędników Głównego Urzędu Miar nierzadko w towarzystwie strażników miejskich lub inspektorów sanitarnych i handlowych w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca zakupił wagi z legalizacją pierwotną lub przedłużył legalizację wag, których legalizacja straciła wcześniej ważność.

Kupując nowe urządzenie ważące z oceną zgodności waga jest objęta legalizacją pierwotną, która jest ważna przez okres 2 lat od roku produkcji bez ostatniego miesiąca. Gdy ten okres się skończy właściciel ma obowiązek zgłosić wagę do ponownej legalizacji, aby uniknąć kary.

Kontrole nie są przeprowadzane wyłącznie u dużych przedsiębiorców. Częstą praktyką jest także przeprowadzanie masowych kontroli na targowiskach czy halach targowych.

Jak widać konsekwencje braku legalizacji wagi są dość poważne. Może się to wcale nie opłacać.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl